http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Oslávili sme Deň nevidiacich

Takmer sedemdesiatka členov ZO ÚNSS Čadca so svojimi sprievodcami a so vzácnymi hosťami sa 13. novembra stretla v Dome kultúry v Čadci, aby spoločne oslávili Medzinárodný deň nevidiacich.

V úvodnom príhovore predsedníčky ZO Lýdie Oravcovej sme si pripomenuli dvoch velikánov histórie nevidiacich, tvorcu bodového písma Louisa Brailla, no najmä humanistu Valentina Haüya, na pamiatku ktorého oslavujú každoročne 13. novembra zrakovo postihnutí Deň nevidiacich.

V estrádnej sále Domu kultúry nás piesňami a tancom zabávali študentky z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce, ktoré priviedla ich profesorka Anna Krelová. Katka Sačková na úvod rozohriala všetkých piesňou Jammin od Boba Marleyho. Potom v troch skladbách ukázali svoj talent heligonkárky Dominika Jarošová a Darina Trúchla. S pásmom ľudových piesní predviedli svoj temperament dievčatá z folklórneho súboru Drevár Kristína Romanová, Andrea Gašperová, Michaela Šlenkerová a Katarína Sobolová s husľovým sprievodom Martiny Kadlečíkovej. V Hajdúšskom tanci sa zaskveli na husliach znovu Martina Kadlečíková a Gabika Hadidová. No a na záver atmosféru umocnila Lennonovou piesňou Imagine opäť výborná Katka Sačková. Všetky dievčatá boli odmenené veľkým potleskom vďačných divákov.

Potom prečítala Štefka Sobolová pozdravný list predsedu ÚNSS Branislava Mamojku, v ktorom zhodnotil uplynulé obdobie a reagoval na aktuálne dianie. V ďalšom bode programu sa prítomným členom prihovorila v mene primátora mesta Čadca riaditeľka KIC Anna Straková, ktorá ocenila prácu výboru organizácie a pozdravila prítomných v mene primátora Milana Guru.

Zaujímavým bodom posedenia bola prednáška MUDr. Marty Glasnákovej na tému: vekom podmienená degenerácia makuly, v ktorej objasnila príčiny tohto závažného ochorenia, možnosti jeho liečby a prevencie. Ďalším bodom programu bola úprava členského poplatku, ktorú na návrh výboru ZO členská schôdza odsúhlasila.

V diskusii informoval Peter Halada o možnosti objednávania časopisov pre nevidiacich na rok 2013, o spôsobe prehrávania zvukových kníh z SKN M. Hrebendu v Levoči, o internetovej stránke ZO Čadca a o službe Slovenského rozhlasu – vysielanie filmov s audiokomentárom pre nevidiacich.

Predsedníčka ZO L. Oravcová ocenila pomoc mesta Čadca pri zabezpečovaní akcií našej ZO, oboznámila prítomných s pripravovanými akciami ZO ÚNSS Čadca a taktiež informovala o rozšírení poradenských dní za účasti pracovníkov KS ÚNSS Žilina.

Na záver diskusie L. Oravcová, P. Halada a M. Glasnáková odpovedali členom ZO na položené otázky a pozvali členov na najbližšie podujatie - benefičný koncert, ktorý 23. novembra organizuje na podporu ZO ÚNSS Čadca talentovaný hudobník Marián Lehotský.

Slávnostné posedenie pokračovalo občerstvením a dobrou náladou v rodinnej atmosfére a na poludnie sme sa postupne po dvoch príjemne strávených hodinách rozišli.Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa nevidiacichSlávnostné posedenie pri príležitosti Dňa nevidiacich Príhovor predsedníčky ZO L. OravcovejPríhovor predsedníčky ZO L. Oravcovej S kultúrnym programom sa predstavili žiaci Gymnázia J.M.Hurbana z ČadceS kultúrnym programom sa predstavili žiaci Gymnázia J.M.Hurbana z Čadce
Vystúpenie dievčatVystúpenie dievčat Poďakovanie  Mgr. Krellovej a žiakom z Gymnázia J.M.HurbanaPoďakovanie Mgr. Krellovej a žiakom z Gymnázia J.M.Hurbana Príhovor predsedu ÚNSS predniesla  Štefka SobolováPríhovor predsedu ÚNSS predniesla Štefka Sobolová
Poďakovanie zástupkyni Mesta Čadca Mgr. Anne Strakovej za dobru spoluprácuPoďakovanie zástupkyni Mesta Čadca Mgr. Anne Strakovej za dobru spoluprácu Prednášku o poruchách zraku pripravila MUDr. GlasnákováPrednášku o poruchách zraku pripravila MUDr. Glasnáková Poďakovanie MUDr. Glasnákovej za dlhoročnú spoluprácuPoďakovanie MUDr. Glasnákovej za dlhoročnú spoluprácu
Peter Halada, tajomník ZO informoval členov o filmoch s audiokomentárom na rádiu DevínPeter Halada, tajomník ZO informoval členov o filmoch s audiokomentárom na rádiu Devín členov ZO prednáška zaujalačlenov ZO prednáška zaujala členovia ZOčlenovia ZO


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.