Výročná členská schôdza

15. marca o 10.00 hod. sa v zasadačke Slovenskej pošty zišli 33 členovia ZO ÚNSS Čadca na Výročnej členskej schôdzi, aby zhodnotili prácu Základnej organizácie č.8 Čadca Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a zvolili si svojich zástupcov do štruktúr ÚNSS na ďalšie volebné obdobie.

Rokovanie otvorila príhovorom predsedníčka ZO L. Oravcová, ktorá privítala hostí: Mgr. P. Bergera člena KR ÚNSS Žilina a Mgr. Z. Blahutiakovú pracovníčku KS ÚNSS Žilina.

Na úvod sme si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých členov, J. Serafína, A. Kučáka, Ľ. Pišteka a F. Dubáča, ktorí nás žiaľ v poslednom roku navždy opustili. Schôdza následne pokračovala podľa schváleného programu vytvorením komisií dohliadajúcich na regulárny priebeh volieb.

VČS boli predložené na posúdenie a schválenie materiály týkajúce sa uplynulého, ale aj nadchádzajúceho obdobia ako:

  • Uznesenie z HČS z 24. marca 2011
  • Správa o činnosti za rok 2011
  • Správa o hospodárení za rok 2011
  • Správa kontrolnej komisie za r. 2011
  • Plán hlavných akcií na rok 2012
  • Rozpočet na rok 2012

V diskusii sa potom zúčastneným prihovorili hostia, Mgr. P. Berger vo svojom príhovore pozdravil členov, ocenil ich vysokú účasť na VČS a aktívnu prácu výboru ZO Čadca.

Mgr. Blahutiaková najskôr prečítala pozdravný list predsedu ÚNSS RNDr. B. Mamojku, CSc. a potom sa už venovala činnosti a službám KS ÚNSS Žilina, ktoré sú poskytované pre nevidiacich a slabozrakých v sídle KS ÚNSS v Žiline, ako aj v priestoroch ZO ÚNSS Čadca počas poradenských dní. Ďalej oboznámila zúčastnených o niektorých zrealizovaných projektoch KS ÚNSS Žilina a o projektoch, ktoré zrealizovali pre zrakovo postihnutých partneri v spolupráci s ÚNSS:

,ale aj o pripravovaných aktivitách ÚNSS:

Taktiež Z. Blahutiaková informovala o niektorých nových kompenzačných pomôckach:

Členovia si mohli jednotlivé pomôcky odskúšať a získali informácie o možnostiach ich obstarania.

V diskusii zaznel aj návrh na zorganizovanie prednášky o racionálnej výžive, ktorý VČS odsúhlasila a uložila výboru takúto prednášku zabezpečiť. Po skončení diskusie prebehli voľby do štruktúr ÚNSS. VČS si shválila nový výbor ZO

Ktorý si na prvom zasadnutí kreoval svoju štruktúru, kontrolnú komisiu, zástupcov do KR ÚNSS Žilina a delegátov na krajské zhromaždenie.

Na záver sa predsedníčka ZO L. Oravcová poďakovala členom za účasť, zaželala im veľa zdravia, energie a vyzvala ich aj k ďalšej aktívnej účasti na podujatiach organizovaných ZO ÚNSS Čadca.

Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Mgr. P. Berger  člen KR ÚNSS Žlina , Mgr. Z. Blahutiaková sociálna pracovníčka KS ÚNSS Žilina, L. Oravcová predsedníčka ZO ÚNSS Čadca
Mgr. P. Berger člen KR ÚNSS Žlina , Mgr. Z. Blahutiaková sociálna pracovníčka KS ÚNSS Žilina, L. Oravcová predsedníčka ZO ÚNSS Čadca
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS
Členovia ZO Čadca na VČS