Nebojme sa digitálneho sveta

Žijeme v dobe, keď sa každodennou realitou stávajú nové pojmy ako laptop, internet, sociálne siete, elektronické bankovníctvo, e-learning, VoIP, kyberpriestor, virtuálna realita. Vďaka rôznym asistenčným technológiám sa pôvodne neprístupný svet informačných technológií pre zrakovo postihnutých zmenil.

Stal sa dostupným aj požiadavkám a nárokom ľudí so zrakovým hendikepom. Je však zrejmé, že do života ľudí so zrakovým postihnutím tento progres vstupuje len veľmi pomaly, a to z rôznych príčin. Buď z nedostatku informácií o asistenčnom softvéri, pre obavy z vlastného zlyhania pri obsluhe zariadenia s asistenčnou technológiou, alebo rovnaké pochybnosti rodinných príslušníkov o spôsobilosti svojho zrakovo postihnutého člena ovládať informačné technológie.

Aj preto sa ZO ÚNSS v Čadci zapojila vypracovaním projektu Nebojme sa digitálneho sveta do grantovej výzvy ÚNSS a po schválení projektu uskutočnila pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov seminár, venovaný využívaniu nových informačných technológií zrakovo postihnutými s praktickou ukážkou na internetových stránkach primárne venovaných nevidiacim a slabozrakým. Na seminári sa zúčastnilo 13 členov so zrakovým postihnutím so sprievodcami. Organizačne seminár zabezpečila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová a za obsahovú, odbornú a technickú stránku projektu zodpovedal Peter Halada.

V utorok 27. augusta privítala L. Oravcová účastníkov seminára. Vysvetlila im dôvody, ktoré viedli výbor ZO k zorganizovaniu tohto podujatia. P. Halada sa vo svojej prednáške zameral na výhody, ktoré nevidiacim a slabozrakým nové informačné technológie prinášajú. Prakticky im ukázal, že aj bez zrakovej kontroly je možné pomocou asistenčného softvéru plnohodnotne pracovať na internete. Vysvetlil, ako sa zaregistrovať do digitálnej knižnice (DK) Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu, ako si zvukovú knihu z DK vyhľadať a stiahnuť, ako sa dá zvuková kniha počúvať priamo zo stránok SKN, ale aj z externých prehrávačov a tiež ako sa dajú vyhľadávať knihy v iných formátoch v online katalógu.

Užitočné boli aj informácie o možnosti diskutovať o knihách a službách knižnice na diskusných fórach. Rovnako zaujala aj prezentácia online poradne ÚNSS, ktorá sa vyznačuje širokým záberom informácií zo všetkých okruhov legislatívy týkajúcej sa zdravotného postihnutia.

Treťou prezentovanou webstránkou bola Slovenská jazyková digitálna škola LangSchool.eu z projektu Eurochance. Účastníkov seminára veľmi zaujali interaktívne učebnice, ktoré im pri vzdelávaní v anglickom, nemeckom, talianskom a španielskom jazyku poskytujú široké spektrum nástrojov na získanie nových a prehĺbenie už získaných jazykových schopností. Príjemným spestrením prednášky boli aj ukážky zvukových kníh prehrávaných z českej digitálnej knižnice BiblioKTN českej Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana a ukážky komentovaných filmov zo stránky trnka.biz.

Po skončení seminára využili niektorí účastníci možnosť dať si nainštalovať asistenčný softvér a nastaviť svoje počítače podľa vlastných individuálnych potrieb. Celý projekt sa výboru ZO podarilo zrealizovať vďaka poskytnutému grantu ÚNSS, výťažku z benefičného koncertu, ktorý v prospech ZO ÚNSS Čadca zorganizoval Marián Lehotský, partnerovi ZO Čadcanet, s. r. o. a Slovenskej pošte – pobočka Čadca.

Účastníci prezentácie GP – Nebojme sa digitálneho sveta
Účastníci prezentácie GP – Nebojme sa digitálneho sveta
Predvádzanie informačných technológii členom ZO
Predvádzanie informačných technológii členom ZO
Konzultácia a odpovede na otázky
Konzultácia a odpovede na otázky