V Čadci sme bilancovali rok 2015

Ako vo väčšine základných organizácií, aj v tej našej sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 15. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila Výročná členská schôdza čadčianskej ZO. Veľmi potešila účasť, ktorá prekonala 50 percent.

Krátko po desiatej pred štyridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka našej organizácie Lýdia Oravcová, aby zhodnotila jej rok 2015. Na našom rokovaní sa zúčastnili aj Milota Strončeková, predsedníčka Krajskej rady ÚNSS v Žiline a Erika Kanátová, vedúca žilinského krajského strediska.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze boli členom postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie a kandidátka do štruktúr ÚNSS na nové volebné obdobie, ktoré prítomní po diskusii uznesením schválili. Predsedníčkou čadčianskej organizácie sa jednomyseľným hlasovaním novozvoleného výboru opäť stala Lýdia Oravcová.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Milota Strončeková, ktorá nás listom predsedu ÚNSS Branislava Mamojku oboznámila s aktivitami, ale aj problémami, ktorými sa v súčasnosti zaoberá ÚNSS. Nasledoval príhovor vedúcej KS, ktorá sa pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO. S uznaním sa zmienila aj o výsledkoch práce a postavení našej základnej organizácie. Následne sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala znepokojujúce výsledky projektu Levie očko, ktoré vyplynuli zo screeningu prístrojom Plusoptix zameraného na diagnostikovanie zrakových chýb u detí v materských školách. Erika Kanátová nastolila aj otázku odoberania časopisov z levočskej SKN.

Pár otázok členov sa týkalo poskytovania úľav, ktoré sa dajú uplatniť pri cestovaní autom na diaľniciach.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2016 okrem iných opäť zahrnuli obľúbené novoročné posedenia, oslavy Dňa matiek i Dňa nevidiacich či grilovačka a nevzdali sme sa ani súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a počítačových aktivít. Osvedčilo sa aj zorganizovanie relaxačno-rehabilitačného výletu v Turčianskych Tepliciach, takže aj tento rok výbor dostal za úlohu naplánovať podobný wellnessový pobyt vo Vysokých Tatrách.

Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke (www.cadca.unss.sk(, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Stotožnili sa s návrhom na úpravu členského od roku 2017 vo výške 8 eur. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú a veríme, že bude mať rastúci potenciál. Zároveň sme však odsúhlasili opatrenie, ktoré v súlade so stanovami ÚNSS zabezpečí charakter ZO ako organizácie zrakovo postihnutých, a to tým, že noví členovia, ktorí sú bez zrakového postihnutia, sa budú podieľať na zabezpečovaní kultúrno-integračných aktivít, ktoré organizuje základná organizácia.