Zhodnotili sme rok 2016

Ako vo väčšine základných organizácií, aj v tej čadčianskej sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 21. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila hodnotiaca členská schôdza čadčianskej ZO. Veľmi nás potešila účasť, ktorá prekonala 50 %. Krátko po desiatej pred štyridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová, aby zhodnotila rok 2016. Na našom rokovaní sa zúčastnili aj sekretárka krajskej rady Ľudmila Kubašová a pracovníčka žilinského krajského strediska Bernadeta Cingelová.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze malo rokovanie pracovný charakter. Členom boli postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie, vypočuli si správy o činnosti, hospodárení, správu kontrolnej komisie, bol im predložený plán podujatí a rozpočet na rok 2017, ktoré po diskusii uznesením schválili. Ako prvá sa ujala slova Ľ. Kubašová, ktorá prostredníctvom listu predsedu ÚNSS Branislava Mamojku oboznámila hlavne so závermi VIII. zjazdu ÚNSS v Poprade. Po nej vystúpila B. Cingelová, ktorá sa vo svojom príspevku pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO. Následne sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje KS. Okrem už dobre známych služieb prezentovala výsledky zo skríningu zrakových parametrov u detí v materských školách prístrojom Plusoptix. Prítomných oboznámila s legislatívnymi zmenami, ktoré od 1. januára vstúpili do platnosti v novelizovanom zákone O peňažných príspevkoch, ale aj s novou službou SKN s názvom Digitálna fonotéka. Členovia získali usmernenie, ako si zakúpiť vhodné zariadenie na prehrávanie filmov s audiokomentárom, a dozvedeli sa podrobné informácie týkajúce sa Súťaže braillovských esejí 2017.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2017 okrem iných opäť zahrnuli obľúbené oslavy Dňa matiek, Dňa nevidiacich i grilovačka. Nevzdali sme sa ani Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma. Pozitívnu odozvu mal aj minuloročný turisticky ladený výlet do Vysokých Tatier, no v tomto roku sa členovia rozhodli pre relax v Rajeckých Tepliciach. Prítomní ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní, zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú. Veľmi nás potešil fakt, že došlo k miernemu nárastu členov, a my veríme, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.